მოპსი
მოპსი
ეს ალერ­სი­ა­ნი და სრუ­ლი­ად უწყ­ი­ნა­რი არ­სე­ბა შე­სა­ნიშ­ნა­ვად ეწყ­ო­ბა ბავ­შვებს. მოპ­სებს უყ­ვართ ახ­ლობ­ლებ­თან ყოფ­ნა და მათ­თან და­მე­გობ­რე­ბას ცდი­ლო­ბენ . თუ ოჯა­ხის წევ­რე­ბი უყუ­რადღ­ე­ბოდ და­ტო­ვე­ბენ, იბუ­ტე­ბი­ან. უძ­ვე­ლეს ჩი­ნურ ფა­ი­ფურ­სა და ნა­ხა­ტებ­ზე მოპ­სის მსგავ­სი ძაღ­ლე­ბია გა­მო­სა­ხუ­ლი, მაგ­რამ მა­თი წარ­მო­შო­ბა მა­ინც ბუ­რუ­სი­თაა მო­ცუ­ლი. სა­ვა­რა­უ­დოდ, ისი­ნი ყო­ველ­თვის სახ­ლის ძაღ­ლე­ბი იყ­ვნენ და არა­სო­დეს გა­მო­უყ­ენებიათ რა­ი­მე კონ­კრე­ტუ­ლი სა­მუ­შა­ოს­თვის. გო­ნი­ე­რი, ად­ვი­ლად გა­საწ­ვრთნე­ლი მოპ­სი კარ­გი მო­და­რა­ჯე ძაღ­ლი­ა, რო­მელ­მაც, მი­უ­ხე­და­ვად სხე­უ­ლის ზო­მი­სა, დი­დი ჯი­ში­ვით ხმა­მა­ღა­ლი ყე­ფა იცის. ეს ხა­ლი­სი­ა­ნი, ერ­თგუ­ლი და ალერ­სი­ა­ნი კომ­პა­ნი­ო­ნი აჩ­რდი­ლი­ვით დაგ­დევთ, ბო­ლოს კი თქვენს მუხ­ლებ­ზე მო­ი­კა­ლა­თებს.
მი­სი რბი­ლი, მოკ­ლე ბეწ­ვი ად­ვი­ლი მო­სავ­ლე­ლია – საკ­მა­რი­სია მსუ­ბუ­ქად და­ვარ­ცხნა. სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში გა­ა­სუფ­თა­ვეთ შამ­პუ­ნით. მოპ­სებს
უყ­ვართ ენერ­გი­უ­ლი თა­მა­შე­ბი და თუ­კი რე­გუ­ლა­რუ­ლად ავარ­ჯი­შებთ, ჯან­მრთე­ლო­ბა შე­უ­ნარ­ჩუნ­დე­ბათ.

Zooclub

მოპ­სის და­სა­ხა­სი­ა­თებ­ლად გა­მოდ­გე­ბა გა­მოთ­ქმა: მუ­ი­ტუმ ინ პარ­ვო, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ეს ნიშ­ნავს ”დიდი ძაღლის პა­ტა­რა სხე­ულ­ში”. ის გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი, სი­ცოცხ­ლით სავ­სე, მე­გობ­რუ­ლი და მო­სიყ­ვა­რუ­ლე ძაღ­ლი­ა.

ეს სრუ­ლი­ად გა­მორ­ჩე­უ­ლი ფი­ნია დღეს გან­სა­კუთ­რე­ბით პო­პუ­ლა­რუ­ლია და სულ უფ­რო მეტ ხალხს იზი­დავს, რო­გორც ოჯა­ხის საყ­ვა­რე­ლი კომ­პა­ნი­ო­ნი. ისი­ნი მე­გობ­რუ­ლი, ად­ვი­ლად მო­სავ­ლე­ლი ძაღ­ლე­ბი­ა; რო­გორც წე­სი, არ იცი­ან აღ­გზნე­ბუ­ლი წკმუ­ტუ­ნი სხვა ფი­ნი­ე­ბი­ვით.


ის­ტო­რია

ამ ძაღ­ლე­ბის წარ­მო­მავ­ლო­ბის შე­სა­ხებ ურ­თი­ერ­თსა­წი­ნა­აღ­მდე­გო მო­ნა­ცე­მე­ბი არ­სე­ბობს, მაგ­რამ ის დანამდვილებით შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ მოპ­სე­ბი ჩი­ნეთ­ში წარ­მო­იშ­ვნენ და გარ­კვე­ულ­წი­ლად ენა­თე­სა­ვე­ბი­ან პე­კი­ნე­სებს. ევ­რო­პა­ში ჩა­მოყ­ვა­ნის შემ­დეგ მა­თი სა­ხე­ლი მჭიდ­როდ უკავ­შირ­დე­ბა ჰო­ლან­დი­ის სა­მე­ფო ოჯახს. სა­ხე­ლის წარ­მო­მავ­ლო­ბა სა­და­ვო­ა: მოპ­სი მა­ი­მუნს ნიშ­ნავს და ფიქ­რო­ბენ, რომ ეს სა­ხე­ლი დამახასიათებელი სა­ხის გა­მო ეწო­და. სა­პი­რის­პი­რო აზ­რის თა­ნახ­მად კი ეს სიტყ­ვა ნიშ­ნავს `ძალ­ზე საყ­ვა­რელს~, ამ­გვა­რი ახ­სნაც სარ­წმუ­ნო­ა, რად­გან ად­რეც და ახ­ლაც, მოპ­სის პატ­რო­ნებს თავ­და­ვიწყ­ე­ბით უყ­ვართ თა­ვი­ან­თი ოთხ­ფე­ხა მე­გო­ბა­რი.


ჯი­ში ჩვენს დრო­ში

მოპ­სე­ბი, რომ­ლე­ბიც მა­თი გა­მორ­ჩე­უ­ლი ხა­სი­ა­თის გა­მო ადა­მი­ა­ნებს სა­უ­კუნე­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში ჰყავ­დათ კომ­პა­ნი­ო­ნე­ბად, კარ­გად შე­ეწყ­ვნენ სახ­ლის გა­რე­მოს. ეს თვი­ნი­ე­რი ძაღ­ლე­ბი შე­სა­ფე­რი­სია სახ­ლის­თვის, სა­დაც ბავ­შვე­ბიც ცხოვ­რო­ბენ; ოღონდ მოპ­სი ფრთხი­ლად უნ­და აიყ­ვა­ნონ ხელ­ში, რად­გან მი­სი დიდ­რო­ნი, ამომ­ჯდა­რი თვა­ლე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბა ად­ვი­ლი­ა. მოპ­სი არ არის ძნე­ლად გა­საწ­ვრთნე­ლი ჯი­ში. ხში­რად ურ­ჩე­ვენ, რომ ავარ­ჯი­შონ შე­საბ­მე­ლით და არა სა­ყე­ლუ­რით. სა­ხის გაბ­რტყე­ლე­ბუ­ლი ნაკ­ვთე­ბის გა­მო ცუ­დად სუნ­თქა­ვენ, ხში­რად ხვრი­ნა­ვენ და ფრუ­ტუ­ნე­ბენ. არ მის­ცეთ გა­სუ­ქე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა, რაც სუნ­თქვა­ზე უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დებს. მცირე ზო­მის მი­უ­ხე­და­ვად, მოპ­სებს ცქვი­ტი და გუ­ლა­დი მო­და­რა­ჯე ძაღ­ლე­ბის რე­პუ­ტა­ცია აქვთ.

Zooclub

მონაცემები:
წარმოშობა - ჩინეთი
მთავ. დანიშნულება - კომპანიონი
ტემპერამენტი - კომუნიკ, მოუსვენარი,
სიც. ხანგრძლივობა - 12-15 წელი
მოვლა - ყოველდღიური, ვარცხნა
ვარჯიში - რეგულარული, ზომიერი
მოდარაჯე - კარგი

ხვადი
30-36 სმ
6-9 კგ
ძუ
25-30 სმ
6-8 კგ

ფე­ხე­ბი

წი­ნა ფე­ხე­ბი აქვს ძლი­ე­რი და სწო­რი, უკა­ნა – ღო­ნი­ე­რი.

კუ­დი
მჭიდ­როდ, ან ორმაგად დახ­ვე­უ­ლი კუ­დი ებმის მაღ­ლა და და­დე­ბუ­ლია ზურ­გზე.

თათები
გა­მოკ­ვე­თი­ლი თითებით და შა­ვი ბრჭყალებით.

ბეწ­ვი

Gგლუ­ვი და რბი­ლი, მოყ­ვი­თა­ლო – მო­ყა­ვის­ფრო, გარ­გა­რის­ფე­რი, ვერ­ცხლის­ფე­რი,
და შა­ვი, შა­ვი დრუნ­ჩი­თა და ყუ­რე­ბით.

სა­ხე
ბრტყე­ლი და ფარ­თო, ღრმა ნა­ო­ჭე­ბით, ლო­ყებ­ზე აქვს ხა­ლე­ბი, რაც სი­ლა­მა­ზის ნიშ­ნა­დაა მიჩ­ნე­უ­ლი.
ჩა­ლის­ფე­რი მოპ­სის­-თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­-ლია მკვეთრად გა­მო­ხა­ტუ­ლი ნი­ღა­ბი დრუნ­ჩზე

თვა­ლე­ბი
დი­დი, მუ­ქი, მეტყველი და ამობურცული.

ყურები

პატარა, რბილი

ტა­ნი
ოთხ­კუთხა ფორმის, სქე­ლი, ჩას­კვნი­ლი, ფარ­თო გულ­მკერ­დი­თა და ძლი­ე­რი, მოხ­რი­ლი კის­რით.

Zooclub

მო­სიყ­ვა­რუ­ლე ჯი­შია, ტი­პ­უ­რი ოთა­ხის ფი­ნიაა. მშვი­დი ბუ­ნე­ბისაა, აქვს იოლად მო­სავ­ლე­ლი ბეწ­ვი. მიდ­რე­კი­ლია სიმ­სუქ­ნის­კენ - სჭირ­დე­ბა ვარ­ჯი­ში, ზოგ­ჯერ ხვრინა­ვს ყუ­რადღ­ე­ბი­ა­ნი და ძალ­ზე მე­გობ­რუ­ლი ძაღ­ლია.

ყუ­რადღ­ე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ძაღ­ლის წო­ნას, რად­გან ად­ვი­ლად სუქ­დე­ბა. მოს­წონს სე­ირ­ნო­ბა; უყ­ვარს ტორ­ტმა­ნით სი­ა­რუ­ლი. ნუ ავარ­ჯი­შებთ შუ­ადღ­ის სიცხ­ე­ში, რად­გან შე­იძ­ლე­ბა მზის დაკ­ვრა მი­ი­ღოს.

ფხი­ზე­ლი მო­და­რა­ჯე  ძაღ­ლია, მშვი­დი და თვი­ნი­ე­რი; ნაკ­ლებად აქ­ტი­უ­რი, თუმ­ცა თა­მა­ში მოს­წონს; ბრძა­ნე­ბებს სწრა­ფად სწავ­ლობს.

ბეწვს სჭირ­დე­ბა მი­ნი­მა­ლუ­რი და­ვარ­ცხნა და გაწ­მენ­და. თვა­ლე­ბი ამო­უწ­მინდეთ წკირ­ზე დახ­ვე­ული ბამ­ბის ტამ­პო­ნით თვა­ლე­ბისა და სა­სუნ­თქი სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი; სიმ­სუქ­ნე ხელს უწყ­ობს დი­ა­ბე­ტი­სა და გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ გა­სუ­ქე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი საფ­რთხე­ე­ბი.

ლა­მა­ზი არ არის, მაგ­რამ მიმ­ზიდ­ვე­ლო­ბა ნამ­დვი­ლად აქვს. ვერც ზამ­თრის სუსხს ეგუ­ე­ბა და ვერც ზაფ­ხუ­ლის პა­პა­ნა­ქე­ბა სიცხ­ეს. მიდ­რე­კი­ლია ალერ­გი­უ­ლო­ბის­კენ. ეს ძაღ­ლი მიჩ­ვე­უ­ლია შე­ნო­ბა­ში ცხოვ­რე­ბას. მოკ­ლე დრუნ­ჩის გა­მო ემარ­თე­ბა სა­სუნ­თქი გზე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სა­ხის ნა­ო­ჭე­ბის რე­გუ­ლა­რუ­ლად გა­სუფ­თა­ვე­ბა, რომ ინ­ფექ­ცია არ შე­ეჭ­რას.

რჩევა:
ზედ­მე­ტი ჭა­მა იწ­ვევს გა­სუ­ქე­ბას და შე­საძ­ლოა სი­ცოცხ­ლე შე­უ­მოკ­ლოს­.
მოპ­სის მშვე­ნი­ე­რი თვა­ლე­ბი მიდ­რე­კი­ლია და­ზი­ა­ნე­ბი­სა­კენ.

ტეგები
თეა
გამარჯობატ, სად შეიძლება შეძენა?
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?