რეტ­რი­ვე­რე­ბი
რეტ­რი­ვე­რე­ბი
მო­ნა­დი­რე მე­ძე­ბა­რი ძაღ­ლე­ბის ამ ქვეჯ­გუფ­ში შე­დი­ან სპა­ნი­ე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­მო­იყ­ვა­ნეს მსხვერ­პლის წა­მო­საგ­დე­ბად და რეტ­რი­ვე­რე­ბი, რო­მელ­თა და­ნიშ­ნუ­ლე­ბაა ნა­ნა­დი­რე­ვის პოვ­ნა-­მო­ტა­ნა . მსოფ­ლი­ო­ში ყვე­ლა­ზე მრა­ვალ­რიცხ­ო­ვა­ნი ჯი­შია ლაბ­რა­დორ რეტ­რი­ვე­რი, რო­მე­ლიც დი­დი მო­წო­ნე­ბით სარ­გებ­ლობს, რო­გორც ოჯა­ხის ძაღ­ლი თა­ვი­სი არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ხა­სი­ა­თი­სა და სი­ლა­მა­ზის გა­მო.

რა­ტომ გახ­და სა­ჭი­რო რეტ­რი­ვე­რი

ჯერ კი­დევ XIX ს., რო­დე­საც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მდი­დარ ფე­ნებ­ში მო­დად იქ­ცა ახა­ლი გარ­თო­ბა _ თო­ფე­ბით ნა­დი­რო­ბა, სა­ჭი­რო გახ­და ახა­ლი ტი­პის ძაღ­ლიც. მას უნ­და ემუ­შა­ვა პატ­რო­ნის გვერ­დით, რა­თა მო­ე­ძებ­ნა და მო­ე­ტა­ნა მოკ­ლუ­ლი ნა­ნა­დი­რე­ვი. ამის­თვის სა­ჭი­რო იყო ამ­ტა­ნი და დამ­ჯე­რი ხა­სი­ა­თის მუ­შა
ჯი­ში, რო­მე­ლიც კარ­გად შე­ე­გუ­ე­ბო­და თა­ვის საქ­მი­ა­ნო­ბას.

რო­ლე­ბის შეც­ვლა
XX ს. რეტ­რი­ვე­რის ჯგუ­ფის მუ­შა ძაღ­ლე­ბის რო­ლი
შე­სამ­ჩნე­ვად გა­ფარ­თოვ­და, რად­გან მათ ისწავლეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის სხვა, უფ­რო სა­სარ­გებ­ლო, ამო­ცა­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბაც. რეტ­რი­ვე­რებს ამა­ში მათ მი­ერ შეთ­ვი­სე­ბუ­ლი მო­ნა­დი­რის ძაღ­ლის ძი­რი­თა­დი უნა­რე­ბი და­ეხ­მა­რა. მა­გა­ლი­თად, იგი შეჩ­ვე­უ­ლია თო­ფის სრო­ლის ხმებს, რაც დი­დად არ გან­სხვავ­დე­ბა გა­დატ­ვირ­თულ ქუ­ჩებ­ში მოძ­რა­ვი ტრან­სპორ­ტის გრუ­ხუ­ნის­გან. ამი­ტომ ლა­ბ­რა­დორ რეტ­რი­ვე­რი ასეთ გა­რე­მო­ში არ იბ­ნე­ვა და შე­სა­ნიშ­ნა­ვად ას­რუ­ლებს მეგ­ზუ­რი ძაღ­ლის  როლს.

სოფ­ლის ცხოვ­რე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლი
სპა­ნი­ე­ლე­ბი ძალ­ზე ემო­ცი­უ­რი, მე­გობ­რუ­ლი ძაღ­ლე­ბი არი­ან, მაგ­რამ თუ ურ­ბა­ნულ გა­რე­მო­ში ცხოვ­რობთ, არც მა­თი და არც ამ ჯგუ­ფის სხვა წევ­რე­ბის ყო­ლა ოჯა­ხის კომ­პა­ნიო­ნე­ბად არ არის მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი. ისი­ნი თავს უკეთ გრძნო­ბენ სოფ­ლის გა­რე­მო­ში.

სპა­ნი­ე­ლის მუ­შა­ო­ბა
სპა­ნი­ე­ლე­ბი სე­ტე­რე­ბი­სა და პო­ინ­ტე­რე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მა­ნე­რით მოქ­მე­დე­ბენ _ ისი­ნი ძი­რი­თა­დად ტყი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში, სა­დაც უხ­ვა­დაა მცე­ნა­რე­უ­ლი სა­ფა­რი, აფ­რთხო­ბენ ცხო­ველს ან ფრინ­ველს. რო­დე­საც ხშირ ქვეტყ­ე­ში დაძ­ვრე­ბი­ან, სქე­ლი, მძი­მე და შე­და­რე­ბით უმოძ­რაო პარ­ტყუ­ნა ყუ­რე­ბი შიგ­ნი­თა ყურს და­ზი­ა­ნე­ბის­გან იცავს. პო­ინ­ტე­რე­ბის მსგავ­სად, სპა­ნი­ე­ლის ჯი­შებ­საც გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ტი­პის ლან­დშაფ­ტებ­ში ამუ­შა­ვე­ბენ.

ორ­მა­გი რო­ლი

ზო­გი­ერ­თი სპა­ნი­ე­ლი, რო­მელ­თაც ჩვე­უ­ლებ­რივ ფრინ­ვე­ლის ან ნა­დი­რის წა­მო­საგ­დე­ბად იყე­ნე­ბენ, რე­ტრივე­რის როლ­საც ას­რუ­ლებს. ამ ამო­ცა­ნის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ხმა­უ­რი­სად­მი მშვი­დი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, რად­გან ნერ­ვი­უ­ლი ბუ­ნე­ბის ძაღ­ლე­ბი თო­ფის სრო­ლის ხმა­ზე იბ­ნე­ვი­ან.

რეტ­რი­ვე­რის გან­ვი­თა­რე­ბა
მო­ნა­დი­რის ძაღ­ლებ­მა _ რეტ­რი­ვე­რე­ბმაც და მათ­მა წი­ნა­მორ­ბედ­მა პო­ინ­ტე­რებ­მაც – დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში ცვლი­ლე­ბა გა­ნი­ცა­დეს და გარ­კვე­ულ ლან­დშაფ­ტში მუ­შა­ო­ბას შე­გუ­ე­ბულ ჯი­შე­ბად ჩა­მო­ყა­ლიბ­დნენ. არ­სე­ბობს ერ­თე­უ­ლი შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც პო­ინ­ტე­რი ორ­მა­გი რო­ლის შემ­სრუ­ლე­ბელ პო­ინ­ტერ­-რეტ­რი­ვე­რად გა­და­იქ­ცა. ერ­თი ჯი­შის ამ ორ ქვეჯ­გუფს შო­რის ძი­რი­თა­დი გან­სხვა­ვე­ბა ცხა­დი ხდე­ბა მა­თი გე­ნე­ა­ლო­გი­ის სა­ფუძ­ვლი­ა­ნი შეს­წავ­ლით. პო­ინ­ტე­რე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, რეტ­რი­ვე­რე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა წარ­მო­იშ­ვა ისე­თი ინ­დი­ვი­დე­ბის­გან, რომ­ლებ­საც წყალ­ში და წყლის­პი­რა სა­მუ­შა­ო­ე­ბის­თვის იყე­ნებ­დნენ. მა­გა­ლი­თად, ლაბ­რა­დო­რე­ბის წი­ნა­პა­რი იყო სენტ ჯო­ნის ძაღ­ლი, რო­მე­ლიც თა­ვის მშობ­ლი­ურ ნი­უ­ფა­უნ­დლენ­დში (კა­ნა­და) მე­თევ­ზე­ებს ბა­დე­ე­ბის გა­ჭიმ­ვა­ში ეხ­მა­რე­ბო­და. ამ მუ­შა ძაღ­ლებ­მა მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღეს არა მხო­ლოდ ლაბ­რა­დო­რის, ასე­ვე სწორ­ბეწ­ვი­ა­ნი და ხვე­ულ­ბეწ­ვი­ა­ნი რეტ­რი­ვე­რე­ბის გე­ნე­ა­ლო­გი­ის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­შიც. ამას­თან, უშუ­ა­ლოდ ჩრდი­ლო­ეთ ამე­რი­კა­შიც გაჩ­ნდნენ მო­ნა­დი­რის ძაღ­ლე­ბი, მა­გა­ლი­თად ჩე­სა­პი­კუ­რი რეტ­რი­ვე­რი და ახალ­შოტ­ლან­დი­უ­რი რეტ­რი­ვე­რი. ეს უკა­ნას­კნე­ლი ჩა­საფ­რე­ბულ მო­ნა­დი­რე­ებს ეხ­მა­რე­ბა: შე­დის წყალ­ში და აქეთ­-ი­ქით შხე­ფებს ის­ვრის, რი­თაც წყლის ფრინ­ვე­ლე­ბის ყუ­რადღ­ე­ბას იქ­ცევს და ისი­ნიც მას, შე­სა­ბა­მი­სად მო­ნა­დი­რე­ებ­საც, სა­თო­ფე მან­ძილ­ზე უახ­ლოვ­დე­ბი­ან.

გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ექ­სტე­რი­ე­რი

დღეს პო­პუ­ლა­რუ­ლი მო­ნა­დი­რის ძაღ­ლე­ბის, მა­გა­ლი­თად ოქ­როს­ფე­რი რეტ­რი­ვე­რის, ექ­სტე­რი­ე­რი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია იმის მი­ხედ­ვით, თუ რის­თვის იყე­ნე­ბენ მათ – გა­მო­ფე­ნა­ზე გა­მო­საყ­ვა­ნად თუ სა­მუ­შა­ოდ. მუ­შა ძაღ­ლე­ბი, რო­გორც წე­სი, უფ­რო გამ­ხდრე­ბი არი­ან და ნაკ­ლე­ბად შე­ე­სა­ბა­მე­ბი­ან სტან­დარ­ტებს. მათ, ძი­რი­თა­დად, აფა­სე­ბენ ველ­ზე მუ­შა­ო­ბის უნა­რის მი­ხედ­ვით და არა ექ­სტე­რი­ე­რით.

ოქ­როს­ფერ რეტ­რი­ვერს
უფ­რო გრძე­ლი და ხვე­უ­ლი ბა­ლა­ნი აქვს, ვიდ­რე ლაბ­რა­დორ რეტ­რი­ვერს. ოქ­როს­ფე­რი რეტ­რი­ვე­რის ბეწვს სხვა­დას­ხვა ელ­ფე­რი დაჰ­კრავს.

ნუ­თუ კარ­გი კომ­პა­ნი­ო­ნე­ბი არიან?
მო­ნა­დი­რის ძაღ­ლის ჯი­შე­ბი სხვა­დას­ხვა გა­რე­მო­ში სა­მუ­შა­ოდ არის გა­მოყ­ვა­ნი­ლი. ყვე­ლა კარ­გად ეთ­ვი­სე­ბა პატ­რონს, მაგ­რამ სპა­ნი­ე­ლე­ბი (ჯგუ­ფის ყვე­ლა­ზე პა­ტა­რა წევ­რე­ბი) სა­უ­კე­თე­სოდ ეგუ­ე­ბი­ან კარ­-მი­და­მოს, ამი­ტო­მაც დღეს ფარ­თოდ არი­ან გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი. ისი­ნი ძალ­ზე ემო­ცი­უ­რი, მე­გობ­რუ­ლი და ენერ­გი­ით აღ­სავ­სე ძაღ­ლე­ბი არი­ან, ამი­ტო­მაც აუ­ცი­ლებ­ლად სჭირ­დე­ბათ ად­გი­ლი ხან­გრძლი­ვი ვარ­ჯი­შის­თვის.


ფრთხილად!
ოჯახ­ში მცხოვ­რე­ბი ლაბ­რა­დორ რეტ­რი­ვე­რი ად­ვი­ლად სუქ­დე­ბა ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად. ამი­ტომ გა­მუდ­მე­ბით აკონ­ტრო­ლეთ მი­სი წო­ნა.
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?