ძაღლის მოშინაურება და წვრთნა
ძაღლის მოშინაურება და წვრთნა

ათას­წლე­უ­ლე­ბის მან­ძილ­ზე (სა­ვა­რა­უ­დოდ, 150 000 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში) ძაღ­ლის სხვა­დას­ხვა ტი­პის გან­ვი­თა­რე­ბა ადა­მი­ა­ნის მოთხ­ოვ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად ხდე­ბო­და . ამ პრო­ცე­სის შე­სა­ნიშ­ნავ მა­გა­ლი­თად გა­მოდ­გე­ბა მო­ნა­დი­რე ძაღ­ლე­ბის ევო­ლუ­ცი­ა. გრე­ი­ჰა­უნ­დი ამ ჯგუ­ფის ტი­პუ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი იყო – სწრა­ფი, ძლი­ე­რი, ამ­ტა­ნი; ჰქონ­და არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი მხედ­ვე­ლო­ბა და შე­ეძ­ლო სხვა­დას­ხვა­ნა­ი­რი ნა­დი­რის და­ჭე­რა და და­ხოც­ვა. მაგ­რამ სა­უ­კუ­ნე­თა მან­ძილ­ზე ნა­დი­რო­ბის მე­თო­დე­ბი უფ­რო და­იხ­ვე­წა და სა­ნა­დი­რო სა­ხე­ო­ბე­ბის რიცხ­ვიც გა­ი­ზარ­და, ამი­ტომ გაჩ­ნდნენ მო­ნა­დი­რე ძაღ­ლის ახა­ლი ჯი­შე­ბი, რომ­ლე­ბიც ნა­დირს სუ­ნით აგ­ნე­ბენ (მე­ძებ­რე­ბი), მის ად­გილ­სამ­ყო­ფელს ად­გე­ნენ (პო­ინ­ტე­რე­ბი და სე­ტე­რე­ბი), სა­მა­ლა­ვი­დან გა­მო­დევ­ნი­ან, რომ მო­ნა­დი­რემ ეს­რო­ლოს (სპა­ნი­ე­ლე­ბი), პატ­რონ­თან
მი­აქვთ ნა­ნა­დი­რე­ვი (რეტ­რი­ვე­რე­ბი) და სო­რო­ებ­ში მიძ­ვრე­ბი­ან პა­ტა­რა ცხო­ვე­ლე­ბის გა­მო­სა­დევ­ნად (ტე­რი­ე­რე­ბი). 5000-ზე მე­ტი წლის წინ ჩი­ნე­თის
იმ­პე­რა­ტო­რებს გა­მოჰ­ყავ­დათ პა­ტა­რა ფი­ნი­ე­ბი, რომ­ლებ­საც ხე­ლით და­ა­ტა­რებ­დნენ თა­ვი­ანთ სა­სახ­ლე­ებ­ში. მი­ნი­ა­ტი­უ­რი­ზა­ცი­ის ამ პრო­ცეს­მა სა­ფუძ­ვე­ლი ჩა­უ­ყა­რა პა­ტა­რა, დე­კო­რა­ტი­უ­ლი ძაღ­ლე­ბის გამ­რავ­ლე­ბას, რო­მელ­თა შო­რის ბევ­რი დღემ­დე რჩე­ბა ადა­მი­ა­ნის საყ­ვა­რელ ცხო­ვე­ლად. ძაღ­ლე­ბის მო­ში­ნა­უ­რე­ბა­ზე ძლი­ე­რი გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნა ინ­დუს­ტრი­ულ­მა რე­ვო­ლუ­ცი­ამ.

XVIII-XIX სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში ურ­ბა­ნი­ზა­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბამ ადა­მი­ა­ნის საქ­მი­ა­ნო­ბა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შეც­ვა­ლა – მათ მე­ტი დრო დარ­ჩათ საყ­ვა­რე­ლი საქ­მის სა­კე­თებ­ლად. XIX სა­უ­კუ­ნის ბო­ლოს ძაღ­ლე­ბის გამ­რავ­ლე­ბა და მა­თი გა­მო­ფე­ნებ­ზე გა­მოყ­ვა­ნა დრო­ის გა­ტა­რე­ბის პო­პუ­ლა­რულ სა­შუ­ა­ლე­ბად იქ­ცა. შე­დე­გად ძაღ­ლე­ბის მომ­შე­ნებ­ლებ­მა ყუ­რადღ­ე­ბა მა­თი გა­რეგ­ნო­ბის დახ­ვე­წა­ზე გა­და­ი­ტა­ნეს, რა­მაც ერ­თობ გა­ზარ­და ჯი­შე­ბის რიცხ­ვი.



ცოტა რამ ძაღლების შესახებ ისტორიული წარსულიდან:

ოქ­როს მო­ნა­დი­რე

ფა­რა­ონ ტუ­ტან­ხა­მო­ნის აკ­ლდა­მა­ში ნა­პოვნ ბუ­ზე­ბის მო­სა­გე­რი­ე­ბელ­ზე გა­მო­სა­ხუ­ლი სცე­ნა ადას­ტუ­რებს, რომ ძველ ეგ­ვიპ­ტე­ში სა­ნა­დი­რო ძაღ­ლე­ბი ჰყავ­დათ.


ად­რე­უ­ლი კავ­ში­რე­ბი ადა­მი­ა­ნებ­თან

ზე­თის სა­ღე­ბა­ვე­ბით შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი XIX სა­უ­კუ­ნის ეს ფერ­წე­რუ­ლი ტი­ლო, `ბავ­შვი თეთ­რ-ყა­ვის­ფერ სპა­ნი­ელ­თან ერ­თად~, რომ­ლის ავ­ტო­რი­ა ­Aა­მი­ლა გიიო სა­გე­ზი, წარ­მო­ა­ჩენს იმ სი­ახ­ლო­ვეს, რაც ოდით­გან­ვე არ­სე­ბობ­და ძაღ­ლსა და ადა­მი­ანს შო­რის. ერთ დროს სა­მე­ფო სახ­ლის საყ­ვა­რე­ლი დე­კო­რა­ტი­უ­ლი ჯი­შე­ბი დღეს მსოფ­ლი­ო­ში უამ­რა­ვი ოჯა­ხის საყ­ვა­რელ არ­სე­ბე­-ბად ით­ვლე­ბი­ან.


სა­უ­კუ­ნო­ვა­ნი ძაღ­ლე­ბი

ზო­გი­ერ­თი ჯი­ში მთე­ლი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის მან­ძილ­ზე მცი­რე­დით  თუ შე­იც­ვა­ლა. I  სა­უ­კუ­ნის რო­მა­უ­ლი ქან­და­კე­ბის ეს ძაღ­ლე­ბი სა­ოც­რად ჰგვა­ნან თა­ნა­მედ­რო­ვე უი­პეტს. მი­სი დი­დი ზო­მის სა­ხეს­ხვა­ო­ბის – გრე­ი­ჰა­უნ­დის – გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა ნა­პოვ­ნია 8000 წლის წი­ნან­დე­ლ მე­სო­პო­ტა­მი­უ­რი კე­რა­მი­კის ფრაგ­მენ­ტებ­ზე. იმ პე­რი­ოდ­ში ეს ძაღ­ლი ძი­რი­თა­დად სა­ნა­დი­როდ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბო­და.


ჩრდი­ლო­ე­ლი მე­ომ­რე­ბი

კლდე­ზე შეს­რუ­ლე­ბულ ერთ-ერთ ნა­ხატ­ზე, რო­მე­ლიც ბრინ­ჯა­ოს ხა­ნას (ძვ.წ 1700–500) გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა, გა­მო­სა­ხუ­ლია უძ­ვე­ლე­სი მე­ომ­რე­ბი და მა­თი ერ­თგუ­ლი ძაღ­ლე­ბი. ეს ნი­მუ­ში წარ­მო­ად­გენს ტა­ნუ­მის (შვე­დე­თი) კლდის მხატ­ვრო­ბის ნა­წილს, რო­მე­ლიც შე­ტა­ნი­ლია იუ­ნეს­კოს მსოფ­ლიო მემ­კვიდ­რე­ო­ბის სი­ა­ში.


ტე­რი­ე­რე­ბის ამ­ბა­ვი

1939 წლის 18 მარტს ინ­გლის­ში, გლოს­ტერ­შირ­ში, პერ­სი დრა­ი­ვერ­მა ჯეკ რა­სელ ტე­რი­ე­რი სო­რო­დან მაჩ­ვის გა­მო­სა­დევ­ნად გა­მო­ი­ყე­ნა. ძაღ­ლმა ცხო­ველს მი­აგ­ნო, მო­იმ­წყვდი­ა, მე­რე სო­რო­დან ამო­ვი­და და პატ­რონს მი­სი ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლი მი­ა­ნიშ­ნა. ტე­რი­ე­რე­ბი სწო­რედ ასე­თი და­ვა­ლე­ბე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად გა­მო­იყ­ვა­ნეს – მათ სო­რო­ებ­ში შეძ­რო­მა უნ­და შეს­ძლე­ბო­დათ. მათ ხშირად აჭ­რიან კუდს – უტო­ვე­ბენ მხო­ლოდ იმ­დენს, რომ პატ­რონ­მა ხე­ლის ჩავ­ლე­ბა და ძაღ­ლის შე­ჩე­რე­ბა შეძ­ლოს.


სა­წო­ლის ძაღ­ლე­ბი

გა­ლო-­რო­მა­ნულ ეპო­ქა­ში ძაღ­ლი უფ­რო მეტს ნიშ­ნავ­და, ვიდ­რე უბ­რა­ლო მუ­შა კომ­პა­ნი­ო­ნი. მას პატ­რო­ნე­ბი სა­კუ­თარ სა­წოლ­ში იწ­ვენ­დნენ, რა­საც სენ-ჟერ­მენ ლე­ის (საფ­რან­გე­თი) ეროვ­ნულ არ­ქე­ო­ლო­გი­ურ მუ­ზე­უმ­ში და­ცუ­ლი ტე­რა­კო­ტის ქან­და­კე­ბაც ადას­ტუ­რებს.


სა­ხე­ტი­ა­ლო ად­გი­ლი

ადა­მი­ა­ნებ­მა ძაღ­ლებს მად­ლი­ე­რე­ბის ნიშ­ნად სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­სე­ირ­ნო ად­გი­ლე­ბი გა­უ­შე­ნეს, რო­მელ­თა შო­რის ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლია ვა­შინ­ტო­ნის, გრინ­ვიჩ ვი­ლი­ჯი­სა და ნიუ-იორ­კის პარ­კე­ბი.

Zooclub


შე­ქე­ბა

უმ­ჯო­ბე­სი­ა, ძაღლი ზედ­მე­ტად შე­ა­ქოთ, ვიდ­რე და­ტუქ­სოთ. ეს უი­პე­ტი მსუ­ბუ­ქი მო­ფე­რე­ბი­თაც კი გრძნობს, რომ კარ­გად იქ­ცე­ვა.


გა­მე­ო­რე­ბა

ვე­ი­მა­რა­ნერს თუ და­ვა­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის­თვის, მა­გა­ლი­თად, გა­ზე­თის მო­ტა­ნის­თვის შე­ა­ქებთ, იმა­ვე ქმე­დე­ბას ხა­ლი­სით გა­ი­მე­ო­რებს.

Zooclub

სწრა­ფად იმოქ­მე­დეთ

ძაღ­ლი უნ­და და­ტუქ­სოთ ცუ­დი საქ­ცი­ე­ლის ჩა­დე­ნი­დან მა­შინ­ვე – 15 წა­მის გან­მავ­ლო­ბა­ში, რათა დას­ჯის მი­ზეზს მიხ­ვდეს.


წვრთნა


ძაღ­ლის სწო­რად გაწ­ვრთნის­თვის კარ­გი იქ­ნე­ბა ვი­ცო­დეთ, რო­გორ ით­ვი­სე­ბენ ნას­წავლს ეს ცხო­ვე­ლე­ბი. ერ­თ-ერ­თი ქმე­დი­თი მე­თო­დია ცხო­ვე­ლის ქცე­ვის შე­ფა­სე­ბა – კარ­გის­თვის და­ჯილ­დო­ე­ბა, ცუ­დის­თვის – და­ტუქ­სვა ან უყუ­რადღ­ე­ბოდ და­ტო­ვე­ბა. ძაღ­ლი მა­ლე ხვდე­ბა და­ვა­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბი­სა და შე­დე­გის ურ­თი­ერ­თკავ­შირს. მან უკ­ვე იცის, რო­გორ უნ­და მო­იქ­ცეს ჯილ­დოს მი­სა­ღე­ბად – იქ­ნე­ბა ეს გემ­რი­ე­ლი საჭ­მე­ლი, შე­ქე­ბა თუ მო­ფე­რე­ბა. ეს ყვე­ლა­ფე­რი ძაღლს აგე­ბი­ნებს, რომ მი­სი საქ­ცი­ე­ლი მო­ი­წო­ნეს. და­ტუქ­სვა­ში არ იგუ­ლის­ხმე­ბა უხე­ში მოქ­მე­დე­ბა – უბ­რა­ლოდ ამ დროს ცხო­ველ­მა ჯილ­დო არ უნ­და მი­ი­ღოს. მა­გა­ლი­თად, თუ ძაღ­ლი თავს გა­ბეზ­რებთ და თქვე­ნი ყუ­რადღ­ე­ბის მიქ­ცე­ვას ცდი­ლობს, ზურ­გი უნ­და აქ­ცი­ოთ, ან სუ­ლაც გახ­ვი­დეთ ოთა­ხი­დან. მხო­ლოდ მა­შინ მო­ე­ფე­რეთ და შე­ა­ქეთ, რო­ცა თავს და­გა­ნე­ბებთ. ისიც მიხ­ვდე­ბა, რომ მხო­ლოდ წყნა­რი და დინ­ჯი ქცე­ვით შე­უძ­ლია მი­იპყ­როს თქვე­ნი ყუ­რადღ­ე­ბა. და­ი­მახ­სოვ­რეთ, ყო­ველ­თვის უფ­რო ად­ვი­ლია ას­წავ­ლოთ ძაღლს ის, რაც გსურთ, ვიდ­რე დას­ჯით გა­და­აჩ­ვი­ოთ იმას, რაც არ მოგ­წონთ.

Zooclub

თათა
და მაშინ იცით თქვენ რომელიმე კინოლოგი ან ძაღლთა ფსიქოლოგი რომ მივიყვანო?
თათა-ს
და კიდევ ის, რომ ძაღლს არ უნდა კინოლოგი და ისეც კარგად მივხედავ - ზედმეტი თვითდაჯერებაა, რომელიც ძაღლს ვნებს. თუნდაც პატარა ჯიშის ძაღლზე თუ შეიკავებ გაწვრთნაზე ადამიანი თავს - ცუდად მოგიბრუნდება, ძაღლი გამოვა უზნეო და გაგაწვალებს, ნუ მოითმენს ამას თუ არა პატრონი - ეს კერძო ამბავია უკვე. მითუმეტეს ძაღლი ხელოვნრად გამოყვანილ ჯიშებს უნდათ - ბულტერიერებს, პიტბულებს და ა.შ. თუ არა და შემოეგლიჯებათ ერთ მშვენიერ დღეს პატრონი. იმედა საქართველოში საზოგადოების ცნობიერება აქამდეც მივა, რომ ყველა ძაღლს სჭირდება გაწვრთნა თავიდანვე (დაგვიანებულზე მაინც). საიტის ადმინისტრაციას კი ვთხოვ დაამატოს ფეისბუქ-კომენტარები, სადაც გამოჩნდება ვინ წერს და ვინ ვინ არის.
თათა-ს
თათა, მეც ძაღლი მყავს და მკითხველი ვარ :))))) ამიტომ ჩემთან არაფერი წერია, უბრალოთ ჩემს გარშემო ვისაც ყავს ძაღლები იმათ პრობლემებს აქ რაც წერია ჭრის და სხვა ძაღლების არ ვიცი. ვფიქრობ, რომ რაც აქ წერია იმას თუ ვერ ემორჩილება და ვერ "შველის" ძაღლს, მაშინ იმას მხოლოდ ფსიქოლოგი, ან კინოლოგი მოუგვარებს პრობლემას. ასე რომ არ იყოს - მაშინ თუნდაც თქვენს ძაღლს არ ექნებოდა ეს მომენტი, არ დაგლეჯდა ლოგინს, ანუ უკვე ნაშველი ექნებოდა :)))))) ლოგიკურია უბრალოდ.
თათა
არანაირი პრობლემაა უბრალოდ ყველა ძაღლი ეგრე არაა და არა მგონია რომელიმემაინც იყოს ეგეთი გასაგები ყველა ძაღლი აშავებს მაგრამ ბევრის გადაჩვევა ეგრე ერთი სიტყვით არ გხება და ფსიქოლოგთან სიარულის გარეშეც შეიძლება ძაღლის გამოსწორება ოღონდ რაც თქვენთან წერია ეგრე არაა
თათა-ს
ყველა ძაღლი არ გლეჯს ლოგინს ისე. ამიტომ მაგ ძაღლს რაღაც თავისებური პრობლემები აქვს. აქ რაც წავიკითხე - სრულიად მისაღებია ჩვეულებრივი ძაღლების შემთხვევაში. თუ ძაღლი გლეჯს რამეს, ან იკბინება, ან ძალიან ჯიუტია - მაგათთვის უკვე კინოლოგი და ძაღლის ფსიქოლოგია საჭირო. ასე რომ ამ სტატიას თავისი ზუსტი დანიშნულება აქვს და სწორია - მაგრამ გააჩნია, თუ ძაღლი ჩვეულებრივზე აგრესიულია, ან ჯიუტი და რაღაც გამოვლენები აქვს - იმას სხვანაირი მიხედვა უნდა უკვე. მე მასეთს კინოლოგთან გავაწვრთნევინებდი და ეგ იქნებოდა.
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?