როდესაც ძაღლი ხვდება ძაღლს
როდესაც ძაღლი ხვდება ძაღლს
პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რი­სას ძაღ­ლე­ბი ერ­თმა­ნე­თის მი­მართ შე­იძ­ლე­ბა გა­ნეწყ­ონ კარ­გად ან ცუ­დად . ამ მხრივ ისი­ნი ძალ­ზე ჰგვა­ნან ადა­მი­ა­ნებს. ზო­გი ძაღ­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბული სო­ცი­ა­ლუ­რი არ­სე­ბაა _ სხე­უ­ლის ენის სა­შუ­ა­ლე­ბით გარ­კვე­უ­ლი მან­ძი­ლი­და­ნაც კი აშ­კა­რად გა­მო­ხა­ტავს მე­გობ­რულ გან­წყო­ბას ახა­ლი ნაც­ნო­ბის მი­მართ.


ორ­მხრი­ვი სიმ­პა­თია
მაგალითად მაშინ, როდესაც ძაღ­ლე­ბი ჩა­მოს­ხდნენ და სა­ერ­თოდ არ ცდი­ლო­ბენ ერ­თმა­ნე­თის შე­ში­ნე­ბას.

მე­გობ­რუ­ლი მი­სალ­მე­ბა
შეხვედრისას ორი ძაღლი ერ­თმა­ნეთს დრუნჩს ულო­კავს - ასე ძაღ­ლე­ბი ერ­თმა­ნეთს მა­შინ ესალ­მე­ბი­ან, რო­ცა კარ­გი ნაც­ნო­ბო­ბა აკავ­ში­რებთ.

გან­შო­რე­ბის შემ­დეგ

ერ­თად გაზ­რდი­ლი ლეკ­ვე­ბი ნა­ყა­რის და­ტო­ვე­ბი­დან ცო­ტა ხნის შემ­დეგ შეხ­ვედ­რი­სას ერ­თმა­ნეთს სწრა­ფად
ამო­იც­ნო­ბენ და მე­გობ­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბას კვლავ გა­ა­ბა­მენ. ასე­ვე ამო­იც­ნო­ბენ თუ არა ერ­თმა­ნეთს თვე­ე­ბის ან წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში
ცალ­-ცალ­კე ცხოვ­რე­ბის შემ­დეგ _ ძნე­ლი სათ­ქმე­ლი­ა. უეჭ­ვე­ლი­ა, თა­ვი­დან სიფ­რთხი­ლეს გა­მო­ი­ჩე­ნენ, რო­გორც უც­ნობ ძაღ­ლებ­თან შეხ­ვედ­რი­სას. მაგ­რამ შეჩ­ვე­ვის შემ­დეგ, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ერ­თმა­ნეთს მშვე­ნივ­რად შე­ეწყ­ო­ბი­ან. ამ ეტაპ­ზე მათ შე­საძ­ლოა გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ტემ­პე­რა­მენ­ტიც გა­მო­ავ­ლი­ნონ, რად­გან ერ­თნა­ირ გა­რე­მო­ში არ იზ­რდე­ბოდ­ნენ. ეს შე­იძ­ლე­ბა მკა­ფი­ოდ არც ჩან­დეს. გან­სხვა­ვე­ბე­ბი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ყვე­ლა­ზე თვალ­სა­ჩი­ნოდ ვლინ­დე­ბა წვრთნის დროს, თუმ­ცა, გა­აჩ­ნი­ა, რო­გორ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა წვრთნას თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნი.

კარ­გი სუ­ნი
ძაღ­ლის­თვის ძალ­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია შემ­ხვედ­რი ძაღ­ლის სუ­ნი. 

მშვი­დი შეხ­ვედ­რა
ძაღ­ლებს ერ­თმა­ნეთ­თან შეხ­ვედ­რა არ აშ­ფო­თებთ... წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, გა­საქ­ცე­ვად გამ­ზა­დე­ბულ­ნი, ალ­ბათ, ფეხ­ზე იდ­გე­ბოდ­ნენ.

გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი

ერ­თი ჯი­შის ძაღ­ლებს ერ­თმა­ნე­თის მი­მართ თა­ნად­გო­მა არ ახა­სი­ა­თებთ. ზო­გი­ერ­თი ჯი­შის ძაღ­ლე­ბი, მა­გა­ლი­თად სტა­ფორ­დში­რუ­ლი ბულ­ტე­რი­ე­რე­ბი, შე­იძ­ლე­ბა უფ­რო მტრუ­ლად შეხ­ვდნენ ერ­თმა­ნეთს, ვიდ­რე სხვა ჯი­შის ძაღ­ლებს. აქ მნიშ­ვნე­ლო­ბა არა აქვს ძაღ­ლის შე­და­რე­ბით ზო­მებს; ზოგ­ჯერ ერ­თმა­ნე­თი არ მოს­წონთ რა­ი­მე აშ­კა­რა მი­ზე­ზის გა­რე­შეც. ალ­ბათ, ერ­თმა­ნე­თის აღ­ქმის დროს მათ­ზე გავ­ლე­ნას ახ­დენს შეხ­ვედ­რის გა­რე­მო­ე­ბე­ბიც. მა­გა­ლი­თად, სა­ბელ­შებ­მუ­ლი ძაღ­ლი სე­ირ­ნო­ბის დროს უფ­რო აგ­რე­სი­უ­ლია სხვა ინ­დი­ვი­დის მი­მართ უბ­რა­ლოდ იმი­ტომ, რომ დაბ­მუ­ლია და არ შე­უძ­ლია თა­ვი­სუფ­ლად იმოქ­მე­დოს. სა­ბელ­შეხ­სნი­ლი ძაღ­ლე­ბი ზო­გა­დად უფ­რო კარ­გად ექ­ცე­ვი­ან ერ­თმა­ნეთს. თუ ერ­თი მათ­გა­ნი სა­ში­ში­ა, მე­ო­რე ად­ვი­ლად გა­ექ­ცე­ვა, ან ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბის გა­მო და­სუ­ნა­ვენ მოძ­მეს და გვერდს აუვ­ლი­ან.


რჩევა

მე­ზობ­ლად მცხოვ­რე­ბი ძაღ­ლე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ვერ შე­ეწყ­ონ იმი­ტომ, რომ სა­კუ­თარ ტე­რი­ტო­რი­ას იცა­ვენ ერ­თმა­ნე­თის­გან.

ფრთხილად!
ნუ შე­ეც­დე­ბით, ძაღლს არა­ვინ მი­ა­კა­როთ – მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი­ა, რომ სხვა ძაღ­ლებს შეხ­ვდეს. უბ­რა­ლოდ თვალ­ყუ­რი ადევ­ნეთ, რო­გორ ურ­თი­ერ­თო­ბენ ისი­ნი ერ­თმა­ნეთ­თან.
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?