რას გამოხატავს ძაღლი კუდის ქნევით...
რას გამოხატავს ძაღლი კუდის ქნევით...
ძაღ­ლე­ბი თა­ვი­ანთ გან­წყო­ბას ყუ­რე­ბის მოძ­რა­ო­ბას­თან ერ­თად, კუ­დის ქნე­ვი­თაც გა­მო­ხა­ტა­ვენ. თუ რამ­დე­ნად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მი­სი სა­შუ­ა­ლე­ბით ურ­თი­ერ­თო­ბა , ეს და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ჯიშ­ზე. ძაღ­ლებს კუ­დის მეშ­ვე­ო­ბით შე­უძ­ლი­ათ წარ­მო­ად­გი­ნონ გან­წყო­ბა­თა ფარ­თო სპექ­ტრი აღელ­ვე­ბი­დან - აგ­რე­სი­ამ­დე.

ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა
მაგალითად, ჩი­ხუ­ა­ხუ­ას ლეკ­ვი ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბას წინ გად­მოხ­რი­ლი კუ­დის მოძ­რა­ო­ბით გა­მო­ხა­ტავს.

ნიშ­ნე­ბის ენა
აწე­უ­ლი კუ­დი მი­ა­ნიშ­ნებს, რომ ძაღ­ლი ფხიზ­ლად არის და ყუ­რადღ­ე­ბით აკ­ვირ­დე­ბა, რა ხდე­ბა მის ირ­გვლივ. შემ­დეგ, შე­იძ­ლე­ბა, ცმუკ­ვა და კუ­დის აქეთ­-ი­ქით გა­მა­ლე­ბით ქნე­ვა და­იწყ­ოს. ეს აღელ­ვე­ბის ნი­შა­ნია - ძაღ­ლე­ბი ასე, ჩვე­უ­ლებ­რივ, თა­ვი­ანთ პატ­რონს ესალ­მე­ბი­ან, გარ­კვე­უ­ლი დრო­ით გან­შო­რე­ბის შემ­დეგ. თუ ძაღლს
კუ­დი ჰო­რი­ზონ­ტა­ლუ­რად უჭი­რავს, ეს შე­იძ­ლე­ბა, გა­ურ­კვევ­ლო­ბის ნი­შა­ნი იყოს, ხო­ლო დაშ­ვე­ბუ­ლი და უკა­ნა ფე­ხებს შუა შე­კე­ცი­ლი კუ­დი ტი­პუ­რია ან­ჩხლი ან და­ტუქ­სუ­ლი ინ­დი­ვი­დის­თვის. გაშ­ვე­რი­ლი კუ­დი მო­ნა­დი­რე ძაღ­ლებს სე­რი­ო­ზუ­ლი და­სა­ხიჩ­რე­ბის საფ­რთხეს უქ­მნის, ამი­ტო­მაც სა­ვე­ლე პი­რო­ბებ­ში მო­მუ­შა­ვე ძაღ­ლებს დღე­საც აჭ­რი­ან კუდს, იმ ქვეყ­ნებ­შიც კი, სა­დაც ასე­თი პრაქ­ტი­კა ზო­გა­დად აკ­რძა­ლუ­ლი­ა.

კუ­დის ენა
ზოგ ძაღლს, სხვებ­თან შე­და­რე­ბით, კუ­დით ურ­თი­ერ­თო­ბა­ უ­კეთ ეხერ­ხე­ბა. გარ­კვე­უ­ლი ჯგუ­ფი, მა­გა­ლი­თად ნა­ხი­რის ძაღ­ლე­ბი, კუდს ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­და­სა­ცე­მად ნაკ­ლე­ბად იყე­ნებენ, ხო­ლო ბევ­რი დეკორატიული ჯი­შის­თვის, მა­გა­ლი­თად ამ გვერ­დზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ჩი­ხუ­ა­ხუ­ას­თვის, კუ­დი ძალ­ზედ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია პატ­რონ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. კუ­დის სა­შუ­ა­ლე­ბით, ძაღ­ლე­ბი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­მო­ხა­ტა­ვენ თა­ვი­ანთ გან­წყო­ბას, რა­ზეც შე­იძ­ლე­ბა, პა­სუ­ხი მი­ი­ღონ კი­დეც.

კუ­დის ფორ­მე­ბი
კუ­დე­ბი, ყუ­რე­ბის მსგავ­სად, ერ­თმა­ნე­თის­გან მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გან­სხვავ­დე­ბა ფორ­მით, ზო­მი­თა და მოქ­ნი­ლო­ბით, რაც მი­ა­ნიშ­ნებს კუ­დის მრა­ვალ და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა­ზე ძაღ­ლის ჯი­შებს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. შპი­ცის ჯგუ­ფის ერ­თ-ერ­თი მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი­ა, მა­გა­ლი­თად, დახ­ვე­უ­ლი და ზურ­გზე და­დე­ბუ­ლი კუ­დი. რამ­დე­ნი­მე ჯი­შის ძაღ­ლე­ბი, გან­სა­კუთ­რე­ბით ნა­ხი­რის ჯგუ­ფის ინ­დი­ვი­დე­ბი, შე­იძ­ლე­ბა, ნორ­მა­ლურ­ზე გა­ცი­ლე­ბით მოკ­ლე კუ­დე­ბით და­ი­ბა­დონ ან კუდი სა­ერ­თოდ არ ჰქონ­დეთ. ამ უკა­ნას­კნელთ ბობ­ტე­ი­ლებს უწო­დე­ბენ.

გრძელ­ბეწ­ვი­ან ჯი­შებს კუდ­ზეც გრძე­ლი ბეწ­ვი აქვთ, ამი­ტო­მაც ასე­თი კუ­დი მძი­მე და, რო­გორც ურ­თი­ერ­თო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა, შე­და­რე­ბით მო­უქ­ნე­ლი­ა. ბევ­რი გლუვ­ბეწ­ვი­ა­ნი მდევ­რის, მა­გა­ლი­თად ბლად­ჰა­უნ­დის, კუდს ხრო­ვის წევ­რე­ბი ად­ვი­ლად ამ­ჩნე­ვენ, რო­დე­საც ქვეტყ­ე­ში მსხვერპლს  მის­დე­ვენ. ამი­ტომ ამ ჯი­შის ძაღ­ლებს კუ­დი, ძი­რი­თა­დად მაღ­ლა აწე­უ­ლი და ზურ­გის­კენ ოდ­ნავ გა­დახ­რი­ლი აქვთ.

კუ­დის გა­ჭიმ­ვა
ამ ჩი­ხუ­ა­ხუ­ამ ახ­ლა­ხანს გა­იღ­ვი­ძა და სხე­ულ­თან ერ­თად ჭი­მავს კუდ­საც; თა­ვი­დან ჰო­რი­ზონ­ტა­ლუ­რად უჭი­რავს, მე­რე აქეთ­-ი­ქით იქ­ნევს, შემ­დეგ აწე­ულს გა­ა­ჩე­რებს და და­ყოვ­ნდე­ბა. კუ­დის მდე­ბა­რე­ო­ბა­სა და მოძ­რა­ო­ბას კუნ­თე­ბის გარ­კვე­უ­ლი ჯგუ­ფი უზ­რუნ­ველ­ყოფს.

კუ­დის და­ჭე­რა
ავარ­ჯი­შებს რა კუ­დის კუნ­თებს, ჩი­ხუ­ა­ხუ­ას კუ­დი აწე­უ­ლი უჭი­რავს და იმავ­დრო­უ­ლად, მას ჭი­მავს კი­დეც. კუ­დის და­ზი­ა­ნე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა, კუნ­თე­ბის დამ­ბლა გა­მო­იწ­ვი­ოს, რაც კუ­დის ამ­გვარ მოძ­რა­ო­ბას შე­ა­ფერ­ხებს.

შე­საძ­ლო პრობ­ლე­მა
ეს ჩი­ხუ­ა­ხუა ვერ ხვდე­ბა, რა ხდე­ბა მის მარ­ცხნივ. ამის ნიშ­ნად მარ­ცხე­ნა ყუ­რი უკან აქვს გა­და­წე­უ­ლი, კუ­დი კი დაბ­ლა დაშ­ვე­ბუ­ლია და მარ­ჯვნივ გა­დახ­რი­ლი. კუდს მთელ სიგ­რძე­ზე გას­დევს ნერ­ვე­ბი, მა­ლებ­ზე კი მი­მაგ­რე­ბუ­ლია კუნ­თე­ბი, რომ­ლე­ბიც მოძ­რა­ო­ბას აწეს­რი­გებს.

ფრთხილად!
ზოგ­ჯერ, მო­ნა­დი­რე ძაღ­ლებს ემარ­თე­ბათ კუ­დის კუნ­თე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მელ­საც "ცი­ვი კუ­დის", ანუ ლიმ­ბე­რის სინ­დრო­მი ეწო­დე­ბა. რამ­დე­ნი­მე კ­ვი­რი­ა­ნი დას­ვე­ნე­ბის შემ­დეგ, და­ა­ვა­დე­ბა თა­ვის­ით იკურ­ნე­ბა.


მასალა მომზადებულია "პალიტრა L"-ის მიერ გამოცემული წიგნის "რაზე მეტყველებს ძაღლის ქცევა" მიხედვით
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?