რას ნიშნავს დაბალანსებული კვება ძაღლისთვის და როგორ უნდა შევადგინოთ სწორი რაციონი მისთვის
რას ნიშნავს დაბალანსებული კვება ძაღლისთვის და როგორ უნდა შევადგინოთ სწორი რაციონი მისთვის
თუ თქვენ ერთხელ მა­ინც გყო­ლი­ათ ძაღ­ლი, მის გა­რე­შე ცხოვ­რე­ბა ალ­ბათ უკვე წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი გეჩ­ვე­ნე­ბათ. თუმ­ცა ძაღ­ლის მოვ­ლა მარ­ტი­ვი ნამ­დვი­ლად არ არის. გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ­თვის, ვი­საც ამის გა­მოც­დი­ლე­ბა არ აქვს. კვე­ბა, გა­სე­ირ­ნე­ბა, აც­რე­ბი – ეს და კი­დევ არა­ერ­თი სა­კი­თხი გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას მო­ი­თხოვს. ბევ­რი იმა­საც კი ამ­ბობს, რომ ჩვენს ოთხფე­ხა მე­გობ­რებს ისე­თი­ვე ყუ­რა­დღე­ბა სჭირ­დე­ბათ, რო­გორც ბავ­შვებს. ერთ–ერთი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხი არის მათი კვე­ბა, რად­გან სწო­რედ კვე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, თუ რამ­დე­ნად ჯან­მრთე­ლე­ბი და ენერ­გი­უ­ლე­ბი იქ­ნე­ბი­ან. ბევ­რი ფიქ­რობს, რომ შე­უძ­ლია ძაღლს აჭა­მოს ის, რაც ვახ­შმად მორ­ჩე­ბათ. თუმ­ცა რე­ა­ლუ­რად
მათ კვე­ბის რა­ცი­ო­ნის სწო­რი შერ­ჩე­ვა სჭირ­დე­ბათ. თუ ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­მოც­დი­ლე­ბა არ გაქვთ, ჯობს ვე­ტე­რი­ნარს მი­მარ­თოთ,
რო­მე­ლიც დე­ტა­ლუ­რად აგისხსნით, თუ რა ტი­პის კვე­ბა სჭირ­დე­ბა უშუ­ა­ლოდ თქვენს ში­ნა­ურ ცხო­ველს.

საკ­ვე­ბის შერ­ჩე­ვის დროს უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ ისე­თი ფაქ­ტო­რე­ბი, რო­გო­რი­ცაა: ძაღ­ლის ჯიში, ასა­კი, ზომა. პორ­ცი­ე­ბის შერ­ჩე­ვა მისი ფი­ზი­კუ­რი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე უნდა მოხ­დეს. და­უშ­ვე­ბე­ლია, რომ საკ­ვე­ბი უბ­რა­ლოდ თქვენ როცა მო­იც­ლით, მა­შინ მის­ცეთ გა­ურ­კვე­ვე­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით. ამ პრო­ცეს­ში წე­სე­ბის დაც­ვა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია.

ძაღ­ლე­ბის კვე­ბა­ში არ­სე­ბობს ორი მიდ­გო­მა: პორ­ცი­ე­ბი და თა­ვი­სუ­ფა­ლი კვე­ბა. უმ­ჯო­ბე­სია, თუ პორ­ცი­ე­ბით კვე­ბას აირ­ჩევთ. დღე­ში ორ­ჯერ, კონ­კრე­ტულ დროს ძაღ­ლის­თვის სა­ჭი­რო რა­ო­დე­ნო­ბის პორ­ცი­ის შე­თა­ვა­ზე­ბა იდე­ა­ლუ­რია. თუმ­ცა არ­სე­ბო­ბენ თა­ვი­სუ­ფა­ლი კვე­ბის მომ­ხრე­ე­ბიც. ისი­ნი მთე­ლი დღის სამ­ყოფ საკ­ვებს ერ­თი­ა­ნად უყ­რი­ან ჯამ­ზე და ძაღ­ლი თვი­თონ წყვეტს, რო­დის რამ­დე­ნი ჭა­მოს.

ძაღ­ლის საკ­ვე­ბი ორ ჯგუ­ფად იყო­ფა: სვე­ლი და მშრა­ლი. მისი რა­ცი­ო­ნი ორი­ვე ტი­პის საკ­ვე­ბის­გან უნდა შედ­გე­ბო­დეს, რომ ჯან­მრთე­ლი იყოს.

სვე­ლი საკ­ვე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი, რო­დე­საც ძაღ­ლი არ სვამს საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბის წყალს. დე­ჰიდ­რა­ტა­ცი­ის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად, რა­ცი­ონ­ში უნდა ჩარ­თოთ კონ­სერ­ვე­ბი და პა­უ­ჩე­ბი.

რო­გორც წესი, სხვა­დას­ხვა მი­ზე­ზით გა­მოწ­ვე­უ­ლი უმა­დო­ბის დროს ძაღ­ლებს ასე­ვე სვე­ლი საკ­ვე­ბი ურ­ჩევ­ნი­ათ ხოლ­მე. კარ­გად უნდა და­აკ­ვირ­დეთ თქვე­ნი ოთხფე­ხა მე­გობ­რის ჩვე­ვებს კვე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და ამის მი­ხედ­ვით ჩარ­თოთ სა­ჭი­რო რა­ო­დე­ნო­ბის სვე­ლი კვე­ბა მის რა­ცი­ონ­ში.

რო­გორც წესი, მშრა­ლი საკ­ვე­ბი ძაღ­ლის კვე­ბა­ში უფრო დიდ ად­გილს იკა­ვებს. ის უფრო ბი­უ­ჯე­ტუ­რია და მარ­ტი­ვი შე­სა­ნა­ხიც არის. თუმ­ცა თუ გსურთ, რომ თქვე­ნი ოთხფე­ხა მე­გო­ბა­რი ჯან­მრთე­ლი იყოს, ნუ და­გე­ზა­რე­ბათ მის­თვის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი რა­ცი­ო­ნის შე­თა­ვა­ზე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით კი ზა­ფხუ­ლის პე­რი­ოდ­ში მხო­ლოდ მშრა­ლი საკ­ვე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბა და­უშ­ვე­ბე­ლია.

საკ­ვე­ბის ბრენ­დი კი შე­გიძ­ლი­ათ თა­ვად შე­არ­ჩი­ოთ. შე­გიძ­ლი­ათ ის order24.ge–ზე იყი­დოთ და პრო­დუქ­ცია სახ­ლში მი­ი­ღოთ. მა­გა­ლი­თად, ერთ–ერთი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლია "პროპ­ლა­ნი", რო­მელ­საც მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ა­ნი ენ­დო­ბა. პროპ­ლა­ნი საკ­ვებს სხვა­დას­ხვა ჯი­შის ძაღ­ლე­ბის­თვის აწარ­მო­ებს. მის ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სა­ქონ­ლის ხორ­ცის, ბოტ­ნე­უ­ლი­სა და სხვა შე­მად­გენ­ლო­ბის მქო­ნე საკ­ვე­ბი. პო­პუ­ლა­რუ­ლი ბრენ­დია "დარ­ლინ­გიც", რო­მელ­საც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბევ­რი ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლის პატ­რო­ნი ენ­დო­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა კა­ტე­ბის საჭ­მელს, ძა­ლი­ან მო­თხოვ­ნა­დია "ფრის­კა­სი" და "პროპ­ლა­ნი".

გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, საკ­ვე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, ახა­ლი წყლით მუდ­მი­ვად სავ­სე უნდა იყოს ძაღ­ლის ჯამი. ამ წე­სის დაც­ვა გან­სა­კუთ­რე­ბით მშრა­ლი კვე­ბის დროს არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი.

ძაღ­ლის საკ­ვე­ბი არ­სე­ბობს სხვა­დას­ხვა არო­მა­ტით. გა­ა­ნე­ბივ­რეთ, თქვე­ნი ოთხფე­ხა მე­გობ­რე­ბი და გა­ა­სინ­ჯეთ სხვა­დას­ხვა არო­მა­ტის საკ­ვე­ბი, და­აკ­ვრდით, რო­მე­ლი უფრო მოს­წონს და სწო­რედ ის უყი­დეთ ხოლ­მე.
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
დახმარება
  • რა ვაჭამოთ?
  • ჯიშები
  • სად ვიყიდოთ?
გამოკითხვა
რომელი ბრენდის საკვებს აჭმევთ თქვენს ძაღლს?